Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Obavještavamo cijenjene ?itaoce da ?e vaš i naš magazin Zrno izlaziti samo u elektronskom obliku i bi?e dostupan na našoj Internet stranici www.zrno.ba
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 17 
Home

GLOCK 17 u kalibru 9x19 mm je široko korišteni službeni policijski pištolj širom svijeta. Neupitna pouzdanost uz kapacitet okvira od 17 metaka i malu težinu doprinijela je da bude najpouzdaniji partner policajaca i ostalih korisnika u svijetu. Siguran, jednostavan i brz za upotrebu sa „safe action“ sistemom okidanja dizajniran je za profesionalce.

Po?etkom osamdesetih godina 20. vijeka na konkurs austrijske vojske za izbor novog pištolja prijavio se i Gaston Glock sa svojim pištoljem revolucionarne konstrukcije. Gaston Glock, koji je do tada radio kao konstruktor u jednoj austrijskoj firmi za proizvodnju hladnjaka za vozila, usavršavaju?i rješenja do tada najboljih svjetskih proizvo?a?a pištolja, konstruisao je legendarni pištolj. Austrijska vojska i policija pištolj uvode u službu pod oznakom P80 (kasnije Glock 17), prvi od mnogih dizajniranih i proizvedenih od austrijske kompanije Glock. Konstruktor sigurno nije mislio da ?e dizajnirati pištolj koji ?e sljede?ih 25 godina biti proizveden u više od 2,5 miliona primjeraka i biti upotrebljavan na svim kontinentima.

Isti se model 1988. godine uvodi u naoružanje vojski u Švedskoj, Norveškoj i Nizozemskoj pod oznakom Pistol 88. Oznaku 17 pištolj dobija zbog toga što je Gaston Glock-u to bio 17-ti patent, mada pojedinci misle da je u pitanju bio kapacitet okvira.

Glock 17 i svi ostali modeli koje je kompanija Glock proizvela od tada koristi jedan od najinovativnijih sistema okidanja nazvan „safe action“. Sistem „safe action“ se sastoji od predokida?a koji služi kao sigurnosna ko?nica, dok se udarna igla odnosno udara? nalazi u polunapetom položaju. Povla?enjem okida?a, silom pritiska dostupnom od 2 do 5,5 kg, udarna igla se napinje i nakon hoda nazad od nekoliko milimetara otpušta i vrši opaljenje metka. Prednost nad klasi?nim sistemima okidanja je mogu?nost da se opaljenje svakog metka vrši jednakim pritiskom okida?a što posebno dolazi do izražaja u stresnim situacijama.

Safe action sistemom okidanja eliminisana je najve?a mana „single i double action“ sistema okidanja gdje je prvi metak uvijek ispaljivan pomo?u dvostrukog dugog i tvrdog djelovanja okida?a dok se sljede?i metak mora opaljivati jednostrukim kratki i oštrim djelovanjem okida?a. Kao posljedica takvog okidanja primije?ena je slabija kontrola oružja i pove?ana nepreciznost.

Ku?ište pištolja izra?eno je od materijala Polymer i u odnosu na ku?išta od ?elika lakše je za oko 80 %. Ku?ište je na mjestima izloženim najja?im naprezanjima oja?ano ?eli?nim umetcima zalivenim Polymer-om. Prednost Polymera je i nemogu?nost koroziranja pod uticajem ljudskog znoja i vremenskih uslova u kojima se koristi.

Svi manji metalni unutrašnji dijelovi zašti?eni su postupkom mat niklovanja, dok su navlaka i cijev pištolja zašti?eni Tenifer-om. Tenifer zaštita se dobije hemijskim postupkom koji daje cijevi i navlaci tvrdo?u od 69 Rockwella (tvrdo?a industrijskog dijamanta iznosi oko 70 Rockwella). Osim što je tvr?i od ?elika ima i ve?u otpornost na koroziju ?ak i od nehr?aju?eg ?elika. Nakon postupka zaštite cijev i navlaka se dodatno boje crnim oksidom, da bi se uklopili s crnom bojom ku?išta.

Okviri pištolja Glock se tako?er proizvode od Polymera, dok su sa stražnje strane  broj?ano ozna?eni otvori radi lakše kontrole broja metaka u okviru. Kod prvih modela pištolja Glock okviri su se iz rukohvata morali vaditi ru?no, što je promijenjeno pa se sada proizvode isklju?ivo kao slobodno padaju?i („drop free“) okviri.

Bravljenje na svim modelima Glock pištolja ostvaruje se prema modifi-kovanom Petter/Browningovom bravljenju pomo?u osciliraju?e cijevi. To zna?i da su cijev i navlaka ?vrsto spojeni tokom kretanja nakon ?ega se cijev spušta i odbravljuje navlaku sa zatvara?em. Veza izme?u cijevi i navlake ostvarena je pomo?u kvadratnog proširenja stražnjeg dijela cijevi na mjestu ležišta metka. Ovakav sistem bravljenja se pokazao kao jedan od najjednostavnijih i najpouzdanijih, a veliki otvor za izbacivanje ?ahura minimizirao je mogu?nost zastoja.

Cijev pištolja ima poligonalni profil što omogu?ava lakše ?iš?enje, ve?e po?etne brzine zrna pri ispaljenju i znatno duži vijek trajanja cijevi. Nisko položena cijev u odnosu na ruku korisnika pištolja Glock 17 te gotovo idealan nagib rukohvata ?ine pucanje vrlo ugodnim.

Glock 17 nema vidljive vanjske ko?nice, ali posjeduju tri me?usobno nezavisne ko?nice koje pištolj ?ine potpuno sigurnim. Sve tri ko?nice povezane su sa okida?em. Prva ko?nica je predokida? koji izviruje iz okida?a i sprje?ava okidanje dok se ne izvrši odgovaraju?i pritisak na isti. Pasivna blokada udarne igle je drugi sigurnosni mehanizam koji onemogu?ava okidanje dok okida? nije povu?en do kraja. Tre?i sigurnosni mehanizam sprje?ava aktiviranje udara?a u slu?aju pada pištolja. Nakon ubacivanja metka u cijev aktiviraju se sva tri sistema sigurnosti koji se prije opaljenja metka deaktiviraju jednostavnim povla?enjem okida?a. Navedeno predstavlja opasnost za „zaboravne“ strijelce ako nemaju uvijek na umu ?injenicu da je oružje napunjeno. U navedenom sigurnosnom sistemu okida? je jedina karika što je vrlo važno kada je potrebno pištolj brzo upotrijebiti jer se izbjegava nepotreban postupak traženja i pomjeranja ko?nice prije pucanja.

Glock pištolji opremljeni su fiksnim mehani?kim nišanima karakteristi?nog „white outline“ oblika s bijelom elipsastom ta?kom na prednjem nišanu i bijelo uokvirenim stražnjim nišanom u obliku „U“ profila. Ovakav dizajn nišana omogu?ava strijelcu brže postizanje nišanske linije i lakši prijenos paljbe te pucanje u lošim svjetlosnim uslovima. Izra?eni su od Polymera bez oštrih ivica tako da ne zapinju za odje?u ili futrolu prilikom potezanja. Pored navedenih dostupni su i posebni nišani za ga?anje no?u sa tricijskim umetcima.

Glock 17 kao i ostali modeli poznati su po izdržljivosti i pouzdanosti nakon što su bili izloženi ekstremnim testovima. Ekstremni testovi podrazumijevaju ispaljivanje ogromnog broja metaka u što kra?em vremenskom periodu i to u ekstremnim uslovima koji zavise od ljudske mašte. Tokom testova Glock 17 je bio zamrzavan, izlagan visokim temperaturama, zatrpavan u blato i pijesak, bacan iz aviona, gažen s vozilima, te izložen korozivnom uticaju morske vode uz obavezno pucanje pod vodom. Usprkos izlaganju ekstremnim uslovima, pištolj je funkcionisao bez ijednog zabilježenog zastoja koji bi se mogao ozna?iti kao nefunkcionisanje (kvar) pištolja.

Glock 17 je jedini model od svih Glokovih pištolja na koji se može ugraditi tz „amphibious kit“ koji omogu?ava pucanje u vodi. Generalno, pucanje iz vode ima male efekte u realnim borbenim situacijama, jer je efektivni domet zrna kratak. Prava namjena ugradnje „amphibious kit-a“ je da pokaže snagu pištolja G17 i da omogu?i bezbjednu upotrebu u nepovoljnim vremenskim uslovima, kao što je voda u cijevi pištolja (kod mnogih pištolja voda u cijevi uzrokuje deformaciju iste).

Glock 17 je od prvog proizvedenog do danas bio podvrgnut odre?enim dizajnerskim vanjskim izmjenama koje možemo svrstati u tri kategorije. Prva izmjena je bila dodavanje tekstura na bo?nim, prednjim i zadnjim dijelovima drške u cilju boljeg držanja pištolja uz dizajniranje elementa na ku?ištu ispod cijevi radi sprje?avanja ulaska prašine u mehanizam. ?ekiranje prednjeg i zadnjeg dijela pištoljske drške bila je druga izmjena. Tre?a izmjena obuhvatila je dodavanje žljebova za prste na prednjoj strani drške, žljebova za palac na bo?nim stranama drške i univerzalne šine ispod cijevi za dodatnu opremu. Pored navedenog ura?ene su i unutrašnje izmjene na mehanizmu zaklju?avanja i izbaciva?u. Na osnovu ovih izmjena kompanija Glock je proizvela i nekoliko varijanti modela 17.

Glock 17C („compensated“ - kompenzirana) varijanta ima cijev sa otvorima (ported) i vodilicu za smanjenje trzaja pištolja prema gore usljed pucanja. Precizno izbušeni otvori na prednjem dijelu cijevi služe za odvo?enje dijela gasova i usmjeravanje istih u cilju smanjenja trzaja pištolja prema gore.

Glock 17L („long“) je takmi?arska varijanta pištolja sa dužom cijevi. Ranije verzije ovog pištolja su tako?er imale otvore na cijevi za smanjenje trzaja. Me?utim zbog odre?enih zabrana povezanih sa ukupnom dužinom pištolja u popularnim takmi?arskim kategorijama prakti?nog streljaštva model 17L se zamjenjuje modelom Glock 34.

Glock 17A je varijanta proizvedena za tržište Australije, da zadovolji lokalne zakone o dužini cijevi. Jedina razlika izme?u modela 17 i 17A je ta da model 17A ima 120 mm dugu cijev i okvir sa 10 metaka. Postoji i jedna verzija modela 17A sa M1911 sigurnosnim sistemom za Australian Tasmania Police.

Glock 17T je trening model koji koristi gumene metke ili metke sa bojom u trening scenarijima. Model je identi?an G17 osim što je obojen plavom bojom.

Glock 17P je tako?er trening varijanta za vježbanje situacija bliske borbe, punjenja i promjene okvira. Model G17P je identi?an standardnom Glock-u 17 osim što je obojen crvenom bojom.

Glock 17Pro je specijalna verzija proizvedena samo za tržište Finske. Ima odre?ena fabri?ka poboljšanja u odnosu na standardni model 17 kao što su ugra?eni tritijumski no?ni nišani, duža cijev za 12,7 mm u odnosu na standardnu s navojem, modifikovan na?in osloba-?anja okvira, itd.

Glock 17P80 je verzija koju koristi  Norveška vojska.

Glock 17DK je specijalna varijanta za Dansku gdje po zakonu dužina pištolja mora biti 210 mm. U ovom slu?aju model 17DK ima 122,5 mm dugu cijev.

I zadnji specijalni model 17-ke proizveden je 2006. godine povodom 20-te godišnjice proizvodnje modela 17. Na pištolju je ugraviran jedinstveni broj „XXXX of 2006” i rije?i „20 Years of Perfection 1986 to 2006”. Samo je 2006 komada proizvedeno 2006.  godine.

Preciznost, pouzdanost, trajnost, mala težina i veliki kapacitet okvira su doprinijele da se pištolji Glock prodaju u više od 100 zemalja svijeta, a kao službeno vojno i policijsko oružje koristi se u više od 60 zemalja.

www.zrno.ba

Komentari (17)
 • alem
  glock 17 je najbolji start
 • hary
  Nadam se da ce mi se pruziti sansa da posjedujem ovaj pistolj !
 • miljan
  ja ga kupujem da se odbranim od narkomana koji uskacu u kucu i reketasa koji se mangupiraju sa tetejcima, imam magnum 357, sixs sauer, beretu 99,
 • miljan
  najgori pistolji ikad napravljeni tt 762 i zastava 765, ljudi obadva imam okvir ispada posle 5 metka,cak mi je jedanput pukao kokot haha,bruka, a da se spasis sigurno se mozes ne oslonit na njega.
 • Jovan
  ti zastavini pistolji su modeli stari nekoliko decenija i normalno je da se ne mogu porediti sa pistoljima novije generacije. Al za istinu, TT 7,62mm bez problema busi kevlarski pancir prsluk dok to ne moze kalibar 9x19mm. A ispadanje okvira desava se i na mom Sig Saueru 2022 koji kosta oko 2000km, kada ostanu zadnja 3 metka jednostavno leziste metka u okviru "gurne" osigurac i ispada okvir :).
 • Almir  - vrh
  Zastava TT 7,62 je tradicija na našim prostorima moj otac jedino vjeruje u njega,a ja imam G17 i još nisam pro?itao neku kritiku za taj pištolj, a volio bi da mi neko kaze ,ako je ima.
 • dejan  - g17
  ja imam Glock 17-ticu.i mogu reci da sam vise nego zadovoljan njime pogotovo sto ima tricijumske nisane pa je pucanje i prilikom smanjene vidljivosti veoma lako.stvarno svaka cast austrijancima za ovaj pistolj.najbolji je
 • Anoniman
  Dobar pištolj, al ima i mana, tvrd na okidacu, nosac povratne opruge je od plastike i cesto puca.
 • vlado
  Da li da kupim glock 17 ili HS xdm? molim preporuke.hvala
 • dejan-g17
  sta znam to je individualno ko sta voli,medjutim zaista sam imao iskustva sa dosta pistolja posto mi je to profesija,ali glock mi je bez premca..mozda mi je nekako "legao" ,moj ti je savjet podji do prodavnice oruzja ili streljane pa isprobaj i vidi kako ti se "ponasa" u ruci..meni je kazem ti glock extra
 • Anoniman
  Imam GLOCK 17 .volio bi da kupim dodatne opreme za njega nap, laser , sijelicu, produženi okvir, ....
 • Anoniman
  može i polovn a dodatna oprema za Glock 17.
 • alen
  Srednje kategorije sam strijelac pa stoga molim za savjet. U dilemi sam za kupovinu Glock 17 ili CZ 85 B. Hvala
 • Anoniman
  iamaf
 • Anoniman  - ne valja nista
  pistolj je cisti promasaj sa ovom silnom kineskom plastikom, imam ga 10 godina, cim sam ga kupio, ostetio mi se prednji nisan i sad mi je ukrivo nisan, htio sam da ga prodam ali ko ce ga kupiti sa krivim nisanom, CZ je Zakon bre.
 • Anoniman
  Zainteresiran sam za kupnju . Javi detalje, cijenu , sliku , gdje se Glock nalazi i sl. info.
 • *PAUK*  - CLOK 17 9X19

  pištolj clok 17,jedan od najkvalitetniji pištolja
  u regionu i šire*!!.
  *S POŠTOVANJEM
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting