Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

eMagazinu ZRNO je od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dodjeljen sljede?i ISSN: ISSN 2233-0933

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 6 
Home Lov / lova?ka oprema Lov LOVA?KOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA

LOVA?KOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA

Kod naih lovaca vrlo ?esto se javlja dilema sa kojim kalibrom i kojim zrnom krenuti u lov na visoku divlja? naeg podneblja. Ovu dilemu stvaraju i stalna prepucavanja u stru?noj literaturi i lova?kim glasilima o univerzalnom kalibru i naravno svako svog konja hvali i tako se neki favorizuju. I kod kalibara postoji moda koja najvie zavisi od toga koja fabrika oruja ili municije se favorizuje na tritu. Autor: Irmenji Ferenc

Prilikom prikazivanja ovih kalibara u zavisnosti od proizvo?a?a pojavljuju se balisti?ki podaci u veoma razli?itim mjernim jedinicama koje za naeg obi?nog lovca nisu uvijek sasvim jasni. To je najizraenije kod ameri?kih kalibara koji su u zadnje vrijeme prodrli na nae trite.

Zbog toga sam elio kroz ovaj ?lanak da se zajedni?ki podsjetimo na pravila visokog lova, izbor i u?inak naeg oruja i municije a sve to na osnovu prakti?ne primjene na naim terenima. elim iznijeti svoja prakti?na iskustva iz tog domena, naravno ne sa tim ciljem da negiram nae vrsne balisti?are i njihova nau?na prikazivanja, nego da pomognem naim lovcima da cijene svoje oruje ili da odaberu pravo za lov visoke divlja?i.

U poslijeratnom periodu ovaj problem je bio veoma jednostavan i uglavnom se sveo na jedini i najpopularniji kalibar 8x57 JS jer se do njega dolazilo najlake, prepravljanjem popularnog M-48 za lova?ki karabin a i metaka je bilo dovoljno. To je bio veoma pouzdan kalibar za svu vrstu visoke divlja?i naeg podneblja, jeste da nije imao najbolju balisti?ku putanju zrna na ve?im daljinama, ali sa korekcijom su prosje?ni strijelci postizali dobre rezultate.

Manji krug naih lovaca je koristio i evropske magnum kalibre kao to je 7x66 SE Von Hofe (7x75 R SE Von Hofe-za kombinovane puke), 6,5 x 68 (6,5x68R) i njegov stariji brat 8x68 S, ali ovi kalibri i pored odli?nih osobina nisu bili puno koriteni od naih lovaca, zbog toga to nismo imali ni oruje ni municiju za njih isto kao i kalibar 9,3x62 ; 9,3x64 i 9,3x74 R.

Me?utim trite je u?inilo svoje i kod nas su se u zadnjih 10 godina pojavili ameri?ki kalibri kao 243 Winch (contra, 6,5x57), 270 Winch. (contra, 7x64), 30-06 (contra, 8x57) zatim 308 Winch koji su potisli evropske kalibre navedene u zagradi i to zbog velikog izbora oruja i zrna u tim kalibrima a naro?ito zbog jeftinog metka.

Pored standardnih kalibara su se pojavili i mali kalibri 5,6mm za lov srne?e divlja?i kao to su 222 Rem. Magnum, 223 rem. 22-250 za nas poznatijih i brzo su osvojili nae lovce naro?ito cal. 223 Remington. Pojavili su se i za nas najpoznatiji Magnum kalibri 7mm Rem.Mag. 300 Winch.Mag. kao tzv. Overkill kalibri (Sveubice) za ja?u visoku divlja?.

Na njema?kom govornom podru?ju se pojavio popularni kalibar 30 R Blasser ?ije dejstvo se mjeri sa 300 Winchester Magnum, zatim 6,5x65 i 6,5x65 R koji je po svemu sude?i zamjena za starijeg brata 6,5x68. Isto tako 6x62 FRERES i 6x62 R FRERES a od ja?ih kalibara 8x74R u tzv. KUPLAUF. Od ameri?kih kalibara pojavio se 25-06 Rem 7-08 Rem i tzv. SCHORT Magnum kalibara 7x62,7mm i 270. Veliku popularnost su stekli tzv. LIGHT Magnum zrna od HORNADY, HIGH ENERGY od FEDERALA i HIGH VELOCITI od Remingtona.

Pojavom ovih novih kalibara je nastao pravi haos me?u naim lovcima. Po?ela je Magnumomanija, trka za univerzalnim kalibrom, pa kod imu?nijih parola za svaku divlja? poseban kalibar, samo je Magnum puka, moj 223 Rem. obara i najve?eg vepra i jelena - dobro to nismo tu ve? ubrajali i slona ili Kafer-bivola. Nai lovci su blistali balisti?kim tabelama teorijama o kalibrima koji obaraju sve do hiljadu metara itd.

Puno lovaca se uhvatilo u ovu trku, pa su mijenjali ili zapostavili svoje dosadanje vjerne sluge puke sa po njima prevazi?enim kalibrima, ubje?ivali i druge da to i oni u?ine jer je samo to ono pravo, a zapravo su zanemarivali prakti?an lov, zakonske propise koji reguliu minimalni kalibar s kojim se moe loviti odre?ena visoka divlja? pa ?ak i teinu zrna i pravila lova na visoku divlja? i lova?ku etiku. Zaboravili su prakti?ne pretpostavke za uspjean pogodak i odstrel visoke divlja?i kao prirodnog blaga koja za nas prave lovce mora biti svetinja. Puno lovaca je promijenilo puku a da svoje oruje i nisu upoznali i nisu stigli do toga da se uvjere o kvalitetu i u?inak iste.

Jako je vano da lovac poznaje svoje oruje i njegove mogu?nosti, zatim da ga opremi po svojim mogu?nostima sa dobrim nosa?ima i opti?kim nianom, da se isti stru?no montira na oruje, zatim da izabere pravo zrno i da se puka dobro upuca i kao najvanije da on sam tu puku proba na strelitu na raznim daljinama i sa mehani?kim i opti?kim nianom. Tako se najbolje upozna sa svojim orujem i sa balisti?kim osobinama zrna a i sa svojim realnim lovno-strelja?kim mogu?nostima.

Pravi lovac na visoku divlja? mora znati da se divlja? visokog lova ne ubija iz karabina nego se odstreljuje i lovite i divlja? nisu poligon i meta za vjebanje, zato uvijek mora da potuje staro lova?ko pravilo, da se divlja?i mora pribliiti na pristojnu daljinu sa koje moe da osmotri, da li je divlja? za odstrel, da li je pozadina bezbjedna i u slu?aju pogotka kao i eventualnog promaaja, da ocjeni svoje sposobnosti za dobar pogodak i ako su ovi uslovi ispunjeni da odstreli divlja? sa jednim sigurnim pogotkom na dobro mjesto - u ple?ku.

Lovac je najbitniji faktor

Po mom miljenju lovac je ipak najbitniji faktor za dobar pogodak. Lovac na visoku divlja? treba da ima povjerenje u sebe i u svoje oruje, mora biti svjestan svojih sposobnosti, biti pripremljen i fizi?ki i psihi?ki da bi savladao brzu promjenu situacije i savladati tremu koja je sasvim normalna pojava i koje se ne treba stidjeti jer i u najvjetijeg i iskusnog lovca pojava eljene i traene divlja?i mora proizvesti trenutno uzbu?enje ili radost, i zapravo tada treba djelovati mirno, koncentrisati se samo na divlja? i na sebe. To je zapravo spoj divlja?i i lovca i oruja, i ako su ispunjeni svi prethodno navedeni uslovi tada treba prenijeti svojom ?vrstom voljom zrno iz cijevi do ta?ke eljenog pogotka na divlja?i povla?anjem obara?a.

Ukoliko se lovac pridrava ovih pravila uspeh ne?e izostati, divlja? ne?e biti ranjavana i putena da propadne u tekim mukama zbog nae lakomislenosti ili grube greke a i izbje?i ?e se i nezgodan osje?aj promaaja i sve te propratne muke koje prate promaaj ili ranjavanje.

Naravno nemojmo zaboraviti da je lova?ki i promaiti, ali tada greku treba da traimo u sebi i da u?imo na tome, a ne da pokuamo krivicu prebaciti na nae oruje ili na drugo lice. Zapravo prva i ostala lova?ka i eti?ka pravila treba da budu odlu?uju?a za izbor pravog kalibra, oruja i samog zrna ili kod potovanja ve? postoje?eg oruja.

Iz svog iskustva poto sam ulovio veliki broj visoke divlja?i raznih vrsta i trofeja a najvie iz uzgojnog odstrela sa razli?itim kalibrima zaklju?io sam sljede?e.

Pored mojih puaka kuglara zahvaljuju?i lovo?uvarima i mojim prijateljima prilikom uzgojnog odstrela raznih vrsta divlja?i koristio sam svaki kalibar naveden u uvodnom dijelu (sem navedena tri kalibra 9,3mm) sa raznim vrstama zrna i uvjerio sam se da za odstrel srne?e divlja?i odgovaraju svi navedeni kalibri od 5,6mm (naravno i drugi isti kalibri evropske proizvodnje koje nisam nabrojao npr. 5,6x50 itd.) ali se trebaju koristiti samo u lovu na srne?u divlja?, zbog male mase zrna. Iz ove grupe kalibara mi se najvie dopao 223 Rem. Zbog efikasnosti putanja zrna i ponaanja divlja?i nakon pogotka.

Iz grupe standardnih kalibara najvie koristim cal. 243 Winch. za srne?u divlja?, za lov dovokoze, muflona i jelena lopatara. Slobodno mogu re?i da je to izmiljeno oruje za ravni?arske terene u lovu na srne?u divlja? i dajem mu apsolutnu prevagu u odnosu na kalibre iz prethodne grupe a naro?ito zbog toga da u slu?aju da na ravni?arski lovac u svom lovitu slu?ajno nai?e na divlju svinju sa preciznim pogotkom iz tog kalibra, divlja svinja se sa sigurno?u moe odstrijeliti, to je veoma bitan momenat. Isto tako i vuk u planinskim lovitima.

Srne?a divlja? se moe uspjeno loviti i sa ostalim standardnim kalibrima i evropskim i ameri?kim u kojim prilikama dajem prevagu teim zrnima (preko 10 grama) poto ostave dovoljno energije u tijelu divlja?i a ne otete toliko meso divlja?i kao laka zrna u istim kalibrima. Isto se to odnosi i za tee magnume.

Jelenska divlja?, divlje svinje uklju?uju?i i ja?eg vepra, muflon, jelen lopatar, divokoza se sve uspjeno lovi sa svim evropskim i ameri?kim standardnim kalibrima (tu ne ubrajamo 243 W. od jelenske divlja?i i divljih svinja i medvjeda) a kod medvjeda izuzev 7x57 i 7x57 R poto zakon ne dozvoljava. Isto tako i sa teim magnum kalibrima (7 Rem. Mag. 300 W.mag, 8x68 S).

Li?no smatram da su ovi magnum kalibri prejaki za divlja? naeg podneblja, naime na osnovu mog iskustva divlja? pogo?ena na dobro mjesto iz ovih kalibara rijetko pada u vatri, uvijek ode nekoliko desetine metara od mjesta nastrijela, jer ih zrno tako probije ne ostavljaju?i svu svoju energiju u tijelu divlja?i. Sa istim pogodcima iz grupe standardnih kalibara se postie u naim lovitima isti efekat, a u mojoj praksi je najvie divlja?i palo na mjestu ba od prevazi?enog naeg 8x57 JS, zato i potujem taj kalibar i vrlo rado lovim sa njime divlje svinje i jelensku divlja?, pored mog 8x68 S.

Moj savjet naim lovcima je da potuju svoje oruje koje imaju i pridravanjem pravila kojih smo se malo podsjetili, posti?i ?e eljene rezultate. A mla?im kolegama da izaberu jedan standardni kalibar, dobru montau i optiku, jednu vrstu zrna, uz potovanje lova?ke etike i lova. Samo tako ?e doivjeti mnogo lijepih lova?kih doivljaja.

Autor: Irmenji Ferenc

?asopis Lorist, Novi Sad

www.zrno.ba

Komentari (18)
 • NIKO
  kad pogledate karakteristike strucnjaka iz zastave koji u katalogu o balistici svih poznatih svjetskih kalibara i tropskih opisuju sve kalibre i njihove kineticke energije i padove do 300m, vidite da 8*57JS je metak za respek do 170m,tacno je da od zrna ima najveci pad ali na navedenu daljinu i brzinu puta tezinu zrna cini da konstatacija u gore navedenom tekstu je potpuno tacna...mnogi lovci gadjajuci vepra na udaljenosti do 100m 7mm rem mag dozivjeli su razocarenje dok sa 8*57JS svinje u skoro 85posto sl na mjestu ostaju, napomenucu i to da je izbor municije izuzetno vazan..moj izbor do 100m je grom zrno 12.7grama sve preko treba ici na manju gramazu zbog navedenog pada zrna ...
  DOBAR POGLED!
 • Anoniman
  zrno grom u kalibru 857 je teine 12 grama, a zrno to je lake ima ve?i pad zbog manje kineti?ke energije (pogreno je misljenje da lake zrno ima bolju putanju tj. manji pad)
 • darko  - izbor kalibra
  na naem podru?ju i lovu na visoku divlja? nema potrebe za magnum kalibrima(kojemu je municija i dosta skuplja)osim ako ba lovimo medvjeda ili jelena.857 spada u kalibre srednje jakosti kao i 30-06,764,308win itd.budu?i da lovna etika nalae lov do realnih daljina (150-180m) navedeni kalibri su sasvim dovoljni.Ako se love predatori mali i rezantni 223rem bit ?e jako dobar pratilac,kojim se bez problema moe odstreliti i ve?a divlja?(srna recimo),nezahtjeva ekstra ?vrstu optiku i izuzetno je lagana puka za piranje i ophodnju lovita.
  PS.moje miljenje i iskustvo ----- dobra kob
 • damo  - iskustvo
  imam dosta iskustva u odstrelu visoke divlja?i. posjedujem 8x57 i 308win. 8x57 je daleko medju najboljim kalibrima za nase podrucije jako zahvalan kalibar. poz... dobra kob
 • sniper miki
  ja imam M48 preradjen,i bolji kalibar mi netreba
 • dragan
  JA sam lovac 32. g. i imam karabin Zastava 8x57 i 30-06 spring . Kod mene brdsko planinski predeli i velika nadmorska visina i koristim 8x57 kao neprikosnoven samo u zadnje vreme nesto mi vise lezi 30-06 mada su to dva kalibra sasvim blizu i perfomanse su im plizu, bolje pada od 30-03 PPU PSP BT 10,7 G, U VISOKU PLECKU NIKAD , nisam trazio divljac uvek je na MESTU.
 • Anoniman
  ne lupetajte vise rem.222 koristim deset godina i nijedna svinja nije otisla koju sam pucao manite sta pise po knjigama proverite to na delu pa onda komentarisite
 • Anoniman
  nema u tebi lova?ke etike. ne kae se bez veze TEA DIVLJA?- TEI KALIBAR. mnogi u svinjari malokalibarkom rijeavaju svinje i budu u?inkoviti to time ne zns?i ds je to primjeren kalibar za divlja?
 • Anoniman
  vec duzi period koristim 8x57 i moje misljenj je da je ekstra kaliber
 • Anoniman  - re:
  Moze li pomoc
  Dvoumim se izmedju 2 kalibra zastava 30-06 i zastava remington magnum 7mm
  Ako mogu iskusni lovci da mi pomognu oki izbora
 • nik
  Moram napomenuti osobno iskustvo kao i dvojice kolega koji su posjedovali zastavinu risanicu u kalibru 7 Rem mag da se je znalo deavati da ponekad (cca do 2 sek) ne moete izvriti opetovanje punjenja (repetiranje) naro?ito kod naboja RWS i Remington, dok kolega koji je imao identi?nu puku nije imao tih doga?anja. U ?emu se pojavljivao problem nisam uspio sa sigurno?u otkriti.
 • Anoniman
  Vezano uz Vau dilemu oko izbora izme?u ova dva kalibra prvo je potrebno znati koju divlja? prvenstveno lovite, to u Vaem lovitu obitava od krupne divlja?i i kako najvie lovite (do?ekom s ?eke ili prigonom). Tako?er na kojoj daljini moete vriti odstrjel, odnosno konfiguracija terena na kojem lovite. to o?ekujete od oruja naro?ito kod pogotka i druge ?injenice koje bi mogle utjecati na pravi izbor i zadovoljstvo.
 • nik
  dobra kob
 • Anoniman
  da li moete objasniti ta zna?i ovaj kalibar pojedina?no svaki broj i oznaku 32 GA X 2 3/4
 • mauser
  8x57 je zakon i za lov uz potivanje lovne etike tj prepucavanje na razna zrna (teine za srnjaka , vepra , jelena ) prlikom odstrela divlja?i nije potrebno nita vie .
 • nik
  Vezano za upit kalibar 32GA X 2 3/4
  radi se o kalibru 32 puke s glatkom cijevi
  G - gauge ( mjera, kalibar)
  A - american
  2 3/4 - duina patrone (u colima - inchima) to odgovara metri?koj mjeri 70 mm (dva colai + 3/4 cola).
  Ovdje se najvjerojatnije iskazuje kalibar 32 patrona s kuglom (slug).
 • Anoniman
  da svaka cast na dobrom razmisljanju
 • ds1995  - 7x65 R
  Ima neko iskustva sa ovim kalibrom ? Kakav je u odnosu na 8x57, 7x64, 7x62,...
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting