Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

eMagazinu ZRNO je od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dodjeljen sljede?i ISSN: ISSN  2233-0933

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 18 
Home Noževi Noževi PRAVILNO OŠTRENJE NOŽA

Prva pomisao ljubitelja noževa je slika blještavog sje?iva, plemenitog ?elika savršene oštrice i oštrine od koje podilazi jeza. Postoje stotine po?etaka ove pri?e i isto toliko nedore?enih pokušaja da se opiše osje?aj sigurnosti koju daje oštro sje?ivo. Najljepše zapo?ete pri?e o noževima koje se mogu na?i ?esto zapnu izme?u neznanja i trgova?kog senzacionalizma, zato ?emo kraj ove pri?e ostaviti nekom talentovanom zaljubljeniku iz reda mladih naraštaja koji nas pomno prate i ?itaju.         Autor: Mladen Puziga?a

Možda je oštrica prvi ?ovjekov izum koji mu je obezbjedio dominaciju u prirodi. Ako se dobro razmisli, sa sje?ivom u ruci koje sa lako?om sije?e i najdeblju kožu, ina?e krhko i ranjivo ljudsko bi?e, u prirodi gotovo da nema ozbiljnu konkurenciju. Ne postoji ni jedni živo stvorenje od kojeg se ?ovjek u prirodi nožem ne može odbraniti.

Lovci, avanturisti, planinari i svi oni koji rizikuju živote borave?i u prirodi vrlo dobro znaju kakav je osje?aj koji daje uvijek pouzdano i vjerno sje?ivo. Oštrica koja se nikada ne dvoumi, koja nema teret moralnosti i donošenja pravi?ne odluke, koja kao najodaniji sluga slijepo sluša gospodara najbolji je prijatelj u nevolji. Nije slu?ajno što ?ovjek, u najekstremnijim uslovima obezbje?uje svoj život vatrenim oružjem ali je poslednje sredstvo kada više ne postoje odstupnice nož i odano sje?ivo koje ne zna da zataji.

Ono što je nožu obezbjedilo slavu i poštovanje je njegova oštrina i prilago?enost namjeni pa ?emo pokušati da damo dobra i korisna upustva ?itaocima kako se može naoštriti i dugo održavati sje?ivo noža.

Oštrenje podrazumijeva tri radnje, brušenje, izvla?enje žice i poliranje. Obrušen nož je grub ali mora da ima jasnu i centriranu liniju oštrenja bez dubokih brazda. Takav nož se kupuje u prodavnici i naj?eš?e je vrlo površno mašinski naoštren ali može da bude, uslovno re?eno i oštar. Brušenjem noža na toplo se uklanjaju tragovi kovanja i obrade. Savremeni noževi su ?esto kovani u klišeu da bi im se obezbjedila fabri?ka identi?nost, me?utim naj?eš?e, ovaj na?in izrade nije u direktnoj proporciji sa kvalitetom. Kovanjem na klasi?an na?in se gusto nabija struktura ?elika što sje?ivu daje dobre mehani?ke osobine ali na hladnoj oštrici ima za posledicu veliki broj kvržica, uzdužnih parnica i neravnina. Kova?i pribjegavaju brušenje na toplo širokom turpijom kako bi poravnali površinu. Brusa?ki termin za ovu radnju je ravno brušenje.

Rezanje nožem se razlikuje od sje?enja. Rezanje podrazumijeva rez oštrice kada se povla?i naprijed nazad. Mikrostruktura rezne površine - žice, pod mikroskopom izgleda kao pila sa vrlo visokim i grubim zupcima nejednake veli?ine i oblika. Karakteristika ovakve oštrice je da se lako otupi u kontaktu sa imalo tvr?im materijalom. Zbog velike osjetljivosti ovih mikro zubaca na smicanje po boku sje?ivo je potrebno fino izoštriti i polirati.

Provjerom oštrine vrhom prsta, grubo naoštrena oštrica hvata kožu i tako stvara osje?aj lažne oštrine. Karakteristika reza u ovom slu?aju je gruba i iskidana rezna brazda u mikrostrkuturi.

Sje?enje je prefinjenija radnja, recimo da se definiše kao pravolinijsko kretanje oštrice koja malom ?eonom površinom naprosto dijeli materijal kuda pro?e kao što se sije?e sir ili maslac, kao što se sije?e komad papira koji je slobodan u vazduhu. Ovakav rez je skoro savršeno glatka površina koja ostaje u reznoj brazdi ili na materijalu koji je presje?en. Što bi se reklo hiruški rez.

Da bismo uživali u rezultatima dugih sati rada na oštrici, najbitnije je prepoznati ?elik koji je kvalitetan i kojem vrijedi udahnuti život. Mekan i mrtav ?elik ne može da posluži za sje?ivo pa ?emo uzeti kao polaznu osnovu uglji?ni ?elik sa oznakom 400 i preko. Kod karbonskih ?elika je divno ugledati oznaku C5 na sje?ivu noža.

Po?etnik treba da uzme sje?ivo koje je lakše za oštrenje što zna?i tanji i širi nož nalik na mesarske. Neophodno je da se sje?ivo zaštiti izolir trakom ili flasterom na nekih 5 - 7 milimetara od „žice“ kako se ne bi oštetili bokovi noža prilikom oštrenja. U ponudi ne postoji širok izbor brusnog kamenja, pa ?ak i ono koje se prodaje nije namjenjeno za noževe nego za stolarski alat. Pa ?emo kao i u ve?ini situacija pribje?i improvizaciji i li?noj vještini.

Poneki renomirani proizvo?a?i preporu?uju ugao oštrenja za svoje proizvode pa se ?esto sre?e preporu?eni ugao od 12 do 22 stepena. Obzirom da je ove uglove nemogu?e pogoditi bez ugaonika ili mašinskog oštrenja, predlažem da svoju oštricu brusite pod što je mogu?e manjim uglom.

Bilo bi dobro imati kamen sa dve fino?e abraziva, površinu za ravnanje koje je nešto grublja i finu površinu za izoštravanje.

Kupljeni kamen je potrebno pripremiti i koristiti ga dok ima široku ravnu površinu. ?im se pojave udubljenja, brus više nije za upotrebu. Rubove na brusu treba oboriti kako ne bi zaparali žicu, a to se najbolje radi starom i istrošenom turpijom dok se ravna površina brusa poravna trljanjem od gazište betonskih stepenica.

Brušenje oštrice kre?e laganim pokretima unazad uz vrlo nježan pritisak o brusnu površinu. Na po?etku je potrebno vrlo ?esto ispirati brus u vodi, umakanjem u kanticu sa vodom ili ispiranjem pod mlazom. Oba na?ina su dovoljno dobra. Nezašti?ena površina sje?iva ?e vrlo brzo po?eti da se ravna tako da je u samom startu neophodno oboriti sje?ivo što niže, tik uz zaštitnu traku koja mora da ostane na sje?ivu do kraja oštrenja. Ova traka ?e dati identi?nu širinu obrušenog dijela sje?iva sa obe strane što garantuje da ?e žica biti postavljena ta?no na sredinu sje?iva.

Nakon dvadesetak povla?enja sa jedne strane potrebno je odmah prevrnuti sje?ivo na drugu stranu i identi?nim pokretima nastaviti brušenje. Oštrica mora da se prevla?i unazad cijelom površinom i to od vrha prema drški noža. Zakrivljene oštrice ili dio, moraju da se bruse povla?enjem prema nazad u pravcu zamišljenog centra radijusa.

U ovom poslu nema žurbe tako da ?estim ispiranjem brusa odlazi dio abraziva i ?eli?ni prah koji je skinut sa oštrice.

Nakon prvog brušenja koristi?emo finu stranu brusa i laganim pokretima unazad oboriti sje?ivo do zaštitne trake. Uskoro ?emo imati fino plavi?astu boju i jednako obrušene bokove noža od trake do žice.

Za ljubitelja noža, ne?e biti problem da sam izradi svoj veliki i široki brusni kamen koji treba da ima desetak centimetara širine. U svakoj rijeci i potoku leži obilje kamenja koje jedva ?eka da preko njega prevu?ete oštricu svoga noža. Ako struktura kamena hvata ?elik, to je taj. Kamenorezac ?e malo u ?udu da pogleda svakoga ko mu donese ovakav kamen na obradu ali deset markica u?ini ?udo i uskoro ?e ispod mašine da progleda samo vaš brus. Onaj najbolji! Ovakav brus može da služi godinama. Odluka u izboru kamena je prosta, što finiji kamen to je bolji za tvrdi ?elik jer ga gla?a i blago polira.

U nizu improvizacija ima i ova. Na ravnu plo?u koja je prihvatljivih dimenzija se postavi brusni papir fino?e 2000 i rubovi se zalijepe ljepilom za plo?u. Postupak brušenja je identi?an ali uz obilno ispiranje finim mašinskim uljem jer bolje apsorbuje ?estice metala. Brusni papir radi posao ali je ovo najgora varijanta jer ?ete imati tako prljave prste da ?e vas se i najro?eniji odre?i na duži period. Da, i ja sam ?uo za rukavice ali na?isto ne idu uz ovaj posao.

Brušenjem moramo da skinemo sa oštrice zaobljenja i da žicu formiramo u što je mogu?e manjem uglu. Posao ?e nam olakšati konstrukcija noža ?iji su bokovi radijalno obrušeni tako da im je zna?ajno skinuta debljina u zoni neposredno do žice.

Zbog jednostavnosti upotrebe osim brusa, kao alat za oštrenje koji je dovoljno dobar, preporu?ujem po?etnicima dijamantnu turpiju.

Ukoliko se na tržištu mogu na?i fine dijamantne turpijice bi?ete pošte?eni ispiranja brusa jer se dijamant troši vrlo sporo i sav otpad je ?eli?na prašina koja se jednostavno oduva u krpu na stolu. Ugao brušenja mora da bude što niži, pokreti lagani i ?ak u oba pravca što je za brus nedopustivo. Vrlo brzo ?ete primjetiti plavi?astu boju na ?eliku i jasan trag obrade. Zaštitna traka se bolje drži i ukoliko se nož brusi dijamantom dovoljna zaštita za oštricu je višeslojna papirna traka koju koriste za lakiranje automobila.

Poliranje je poslednja radnja i može da se radi na zaista mnogo na?ina ali po?etniku savjetujem ovo. Nabaviti udubljenu daš?icu, tako da kada se preko nje zategne koža izgleda kao tetiva na streli u profilu. Dobro ?e do?i komad dobrog, starog vojni?kog opasa?a ili prave debele kože kao što su po?onice. Koža se nategne i presavije preko drveta tako da fino i ravno nalegne krajeve. Sa donje strane kožu treba u?vrstiti ljepilom za drvo i ukucati ekser?i?e. Površina za poliranje se mora poravnati finom turpijom za metal jer i najmanje izbo?enje tupi oštricu.

Kod brusa?a uvijek ima paste za poliranje pa se i to mora nekako nabaviti. Ako kod brusa?a imaju dvije paste onda treba ona sivo plava, univerzalna. Prije mazanja pastom koža se treba natopiti finim mašinskim uljem ili uljem za oružje, a tek onda izdašno u nju utrljati pastu. Prije stavljanja oštrice na kožu, koža se mora pregledati prstima da slu?ajno nema prašine ili koje zrno abraziva na njoj. Trenutak nepažnje može da bude vrlo destimulativan. Malo zrno tvrde prašine ili neke druge ne?isto?e može da pokvari rad od par sati, zato treba paziti i paziti.
Prije poliranja skinite zaštitnu traku i položite što niže (ugao 10-13 stepeni) i lagano i skoro bez pritiska vucite unazad do kraja kože. Tada prevrnite sje?ivo ali isklju?ivo preko le?a, a ne preko žice, opet lagano položite prvo le?ima pa žicom na kožu i opet vucite nazad. Ko je gledao u filmu kako neki klipan oštri britvu na kaišu ili ?ak kako neki brzopleti brkati brico zadivljuju?om brzinom udara britvom po remenu, neka to što prije zaboravi jer su to samo filmske budalaštine.

Poliranjem smanjujemo visinu pominjanih zubaca i pravimo finu i glatku žicu koja gledano u mikrostrukturi ?elika ima ve?u gustinu sitnih zubi?a. Poliranje rotiraju?im filcom je finiš ovoga posla ali bez prakti?nih instrukcija to nemojte da radite.

Upozorenje:

Noževe i ostala sje?iva velike oštrine uvijek držite na obezbje?enom mjestu van dosega djece i nestru?nih lica. Na izletima i prilikom boravka u prirodi nož nosite na sigurnom mjestu i bazbjednoj futroli. Nikada ne ostavljajte nož bez nadzora i ne posu?ujte kolegama ukoliko ne želite vanredno upisati višu medicinsku školu ili se neprestano sa nekim sva?ati.

Autor: Mladen Puziga?a

www.zrno.ba

Komentari (51)
 • josip
  otvorio bi kod ku?e brusionu noževa, na crno naravno, odlazio bi po restoranima i kupio njihove noževe koje bi kod ku?e oštrio i tako se snalazio u ovom teškom vremenu. Imam elektri?nu brusilicu, onu sa okruglim brusnim kamenom, na kojoj se brzo mogu naoštriti noževi. Mene zanima da li ja sa njom mogu oštriti mesoreznice, škare, mesarske sjekire i one noževe za kruh sa mnoštvo sitnih oštrica? Ako mogu i ako postoji poseban na?in, ho?eš li mi ga molim te objasnit ( vidim da imaš znanja )?
 • Laslo  - poruka
  ako želite vršit oštrenje noževa savetuljem vam da prikupite više informacije jer to nije baš tolko jednostavno kako vi mislite. Da ne pri?amo o škarama i mesoreznicama
 • Maestrobl  - pocetnik
  ja se bavim ostrenjem nozeva vec koju godinu i mogu reci da nije ni lako ni tesko,poenta je u brusilici ,tocilima i naravno u samoj vjestini tj.iskustvu.
  skare je najbolje ostriti na dijamantu ili na kamenim tocilima za brusenje spomenika ali da brzina same brusilice ne prelazi 200 obrtaja i naravno da se kvasi jer su to vodeni brusovi.
 • Anoniman
  zanima e mašina za oštrenje makaza za šišanje
 • Anoniman  - re:
  Anoniman napisao:
  zanima me mašina za oštrenje makaza za šišanje
 • milan  - ostrenje
  ja sam zavrsio zanat za ostraca,5 gog sam ga ucio,polozio u zadruzi zanackoj,evo ti moj broj i javi se izacu ti u sustrety.0645535905.poz
 • slavonac  - pozdrav
  ...kako se vrsi vrhunsko ostrenje mesarskih nozeva..?..gdje se moze vidjet kvaliteta ostrenja vaseg ostrenja?..."milan"..
 • doktor  - nož
  pa slavonac nitko ti to ne?o precizno objasniti,niti pokazati uvjek postoje nekakve male tajne do kojih se teško dolazi.ja oštrim 10 god.i poliram itd..mogu ti pokazati i slikeako te zanima ,odakle si.moj e-mail. dok73@net.hr javi se.
 • slavonac  - pozdav
  "milane" iz kojeg si mjesta..ja pokusavam zvati nemogu uspostavit vezu...
 • milan  - ostrenje
  Ja sam iz Nisa,evo ti fiksni broj 018524741.Sto se tice osttrenja,nemoze se to tek tako objasniti,postoje potezi u ostrenju,tehnike,razliciti brusevi.Mozes me pozvati i popricacemo,to je poso od koga moze da se zaradi pristojno,ukoliko nii zanesenjak,pa to bukne kao vatra i brzo se ugasi...Vec jedan plamen ljubavi prema tom zanatu koji godinama tinja i donosi i zadovljsvo i zaradu.(proso sam kroz te faze).Kaao dopunski poso veruj mi isplati se.To sto vidis po internetu,bruskilice tocila za brzo ostrenje,nije dobro za kvalitetno ostrenje,napravices alat,koji dugo traje,nije skup i videces razliku.Sve c ti obajasniti.Kad budem poceo sa izradom nozeva onda ce biti i na internetu....JAVI SE I RESIT CEMO PROBLEM..
 • milan  - ostrenje
  ...pozovi informacije da ti kazu broj izlaska i z zemlje i broj ulaska za sbiju,objasnit ce ti kako da pozoves me..ja sam zvao skoro hrvacku o posle objasnjenja nije bilo nikakvih problema....
 • marko bitunjac  - želim dobar savjet za oštrenje noža
  volim noževe i volio bi nau?it oštrit kvalitetno i da me neko savjetuje za dobar stroj za oštrenje noževa da nebi uzeo nekakvu škovacu od stroja.
 • miroslav  - brusiona
  imam jedan problem bavim se brusackim poslom vec 5 godina radim u jednoj drvnoj firmi zanima me cim bi se mogao zalijepiti prah za ostrenje nozeva pozdrav
 • Anoniman  - re:
  josip napisao:
  otvorio bi kod ku?e brusionu noževa, na crno naravno, odlazio bi po restoranima i kupio njihove noževe koje bi kod ku?e oštrio i tako se snalazio u ovom teškom vremenu. Imam elektri?nu brusilicu, onu sa okruglim brusnim kamenom, na kojoj se brzo mogu naoštriti noževi. Mene zanima da li ja sa njom mogu oštriti mesoreznice, škare, mesarske sjekire i one noževe za kruh sa mnoštvo sitnih oštrica? Ako mogu i ako postoji poseban na?in, ho?eš li mi ga molim te objasnit ( vidim da imaš znanja )?
 • Goran  - komentar na oštrenje
  Profesionalno oštrim noževe ve? desetak godina.
  Sam sam pravio mašine za oštrenje, kupovne su samo za izloga, i gledanja.Da bi neko naoštrio nož profesionalno pored mašina potrebno mu je mjesec dana dobre obuke da to savlada ako bude uporan.
 • milan
  kolega,drago mi je da to cujem.Uvek sam se pitao da li ima neko malo mladji koji se bavi ovom poslom,uglavnom dok sam ucio zanat ,svi su bili stariji po petnaestak i dvadest godina od mene...Imas gore moj broj pa se javi da se upoznamo i razmenimo iskustva....poz
 • Anoniman  - re: ostrenje
  Treba mi folc za poliranje nozeva dje mogu da kupim? Pozdrav iz Priboja
 • Anoniman  - re: re: ostrenje
  Treba mi filc za ostrenje i poliranje nozeva dje mogu to da kupim pozdrav iz Priboja...
 • GORAN
  NAZOVI NA
 • GORAN  - re:
  [NAZOVI U ZRENJANIN TRAZI NA INFORMACIJE CVIJETIC GORAN DOBICES BR NERADI MI TJ NAZOVNA 0 SEST 3 77 SEST 3 944 DOBICES SVE INFORMACIJE ZA OPREMU ZA OSTRENJE I DRUGO
 • IVAN  - Oštrenje noževa
  Veliki pozdrav svim ljubiteljima kvalitetne oštrice.....

  Gosp. Puziga?a je dao detaljan opis o oštrenju ali ovo sa gazištem betonske stepenice je malo amaterski... Za ispravljanje i navla?enje brusa potrebna je apsolutno ravna površina sa isto tako ravnomjernom raspodjelom granulacije, što betonski stepenac jednostavno ne ispunjava. Ja za ravnanje brusa koristim brusni papir, prvo 120-ka pa 200-ka. Jednostavno pri?vrstiti papir na ravnu dasku ili metalnu plo?u i onda ravnomjernim pokretima uz dodavanje vode i bez velikog pritiska ravnati do željenog rezultata. Provjera se može izvršiti pomo?u šublera (pomi?no mjerilo) ili vaservage, tako što se jeno od njih stavi na brus pa se onda pogleda prema svjetlu. To je samo jedan od na?ina, a ono sa betonom.... ne znam, ko želi da uništi brus neka izvoli. A sada bi kao uslugu dao par preporuka; na internet stranicama jedne Njema?ke firme (www.mehr-als-werkzeug.de), koja je posve?ena kvalitetnom alatu i priboru (ve?inom ru?ni rad) možete na?...
 • Anoniman  - re: Oštrenje noževa
  Poštovani, možete napisati Vaš mail poradi kontakta? Lijep pozdrv
 • IVAN  - re: Oštrenje noževa
  sve vrste brusova, ravnih, kružnih i špicastih (za nazubljene alate), metalnih i dijamantskih turpija itd. Raznovrsna ponuda kamenja i dijamantskih oštra?a omogu?uje svakome da na?e ono što mu treba. Nude i profesionalne mašine za oštrenje alata firme Tormek, ali im je cijena paprena 300-500€. Na toj stranici imaju i razna ulja i paste kao i sapuni za poliranja, drža?i kamena, Japanske sinteti?ke vodene kamene za oštrenje, prirodno kamenje dijamantske blokove za oštrenje, razne blokove za ravnanje brusova (nisu betonski ;o) ) Ja sam sebi radi testa naru?io jedan japanski kamen granulacije 1000/3000 kojim nož (?ak i skalpele) mogu naoštriti do savršenstva. Dobar test oštrine noža je naravno staro dobro brijanje ruke, ali pošto nakon desetak testova nemam šta više obrijat morao sam na?i druge na?ine. Opet dobri stari papir nije loš metod, pa onda paradajz (ako nož rasije?e paradajz samo svojom težinom bez gnje?enja onda je oštrenje uspjelo), a moj omiljeni test je sa noktom. Ako nož h...
 • tomislav mesar  - pozdrav
  ni mi mesari neznamo baš naoštriti noževe svaki put jednako zato imamo brusni kamen koji nam pomaže na nam uvjek nožrvi ostanu oštri koliko je to mogu?e nož se treba znati pod koji kutom treba držati da bi bijo svaki puta oštar kako mi želimo.
 • Anoniman  - re:
  josip napisao:
  otvorio bi kod ku?e brusionu noževa, na crno naravno, odlazio bi po restoranima i kupio njihove noževe koje bi kod ku?e oštrio i tako se snalazio u ovom teškom vremenu. Imam elektri?nu brusilicu, onu sa okruglim brusnim kamenom, na kojoj se brzo mogu naoštriti noževi. Mene zanima da li ja sa njom mogu oštriti mesoreznice, škare, mesarske sjekire i one noževe za kruh sa mnoštvo sitnih oštrica? Ako mogu i ako postoji poseban na?in, ho?eš li mi ga molim te objasnit ( vidim da imaš znanja )?
 • djura  - par pitanja
  Mnogo mi se dopao tekst, kao kuvaru koji zeli da nauci da odrzava svoje nozeve sa malo vise ljubavi. ali nisam strucnjak, pa moram da postavim neka pitanja, i ako neko moze da da neke preporuke i uputstva bio bih zahvalan. Koja masina bi bila dovoljna za kuhinjske nozeve?
  ja sam naso dve :
  http://www.ebay.com/itm/GRINDER-BENCH-BUFFER-POLISHER-BUFFING-POLISHIN G-MACHINE-/150697237625?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2316415c79#ht_2 726wt_1398
  i drugahttp://www.princessauto.com/workshop/power-tools/stationary/grind ers/list-all
  neka od njih?
  nikad nisam ostrio na masini, radio sam sa takvim nozevima, i znam sta je razlika.
  Hvala za svaku ideju.


 • ivan
  interesuje me imali ko da prodaje masinu za ostrenje nozeva manjih dimenzija ponude na br +38267412499
 • milan  - oštrenje
  Zdravo svima! Milan oštra? ovde...Pažljivo sam pro?itao tekst koji su napisali kuvar i mesar.Kao što znate ja se bavim profesionalno oštrenjem i ostavio sam dva broja tel.na kojima me možete na?i.Ho?u kuvaru i mesaru da kažem nešto...
  Mašine koje ste gledali za oštrenje su daleko od profesionalnih.Profesionalne mašine se prave po narudzbini ili koštaju oko 1200evra.Da bi ste naoštrili skupe kuhinjske i mesarske noževe potrebno, odnosno da ih vratite u fabri?ko stanje potrebno je mnogo toga.Ja ih prolazim na 5-7 nivoa i pa i više. Postoje speciajlan tocila za gla?anje (poliranje je nešto drugo), koja nemate nigde da kupite ,a koja se prave i specijalne smese koje se nanose.Drugo, povrede koje mogu nastati su vrlo ozbiljne, po?ev od toga da Vam se nož okrene i zabije u stomak, ili da Vam izleti iz ruku i ostanete bez prstiju...Mi oštra?i, koji se profesionalno bavimo tim , smo iskusili na svojoj koži šta to zna?i!Postoji poseban na?in na koji se drži nož kada se radi oštrenje na to?k...
 • Anoniman  - re: oštrenje
  milan napisao:
  Zdravo svima! Milan oštra? ovde...Pažljivo sam pro?itao tekst koji su napisali kuvar i mesar.Kao što znate ja se bavim profesionalno oštrenjem i ostavio sam dva broja tel.na kojima me možete na?i.Ho?u kuvaru i mesaru da kažem nešto...
  Mašine koje ste gledali za oštrenje su daleko od profesionalnih.Profesionalne mašine se prave po narudzbini ili koštaju oko 1200evra.Da bi ste naoštrili skupe kuhinjske i mesarske noževe potrebno, odnosno da ih vratite u fabri?ko stanje potrebno je mnogo toga.Ja ih prolazim na 5-7 nivoa i pa i više. Postoje speciajlan tocila za gla?anje (poliranje je nešto drugo), koja nemate nigde da kupite ,a koja se prave i specijalne smese koje se nanose.Drugo, povrede koje mogu nastati su vrlo ozbiljne, po?ev od toga da Vam se nož okrene i zabije u stomak, ili da Vam izleti iz ruku i ostanete bez prstiju...Mi oštra?i, koji se profesionalno bavimo tim , smo iskusili na svojoj koži šta to zna?i!Postoji poseban na?in na koji se drži nož kada se radi ošt...
 • Anoniman
  ...Da odgovorim gosp.koji se nije predstavio, a vre?a....Ja ovo što sam izneo ne želim da ske?em pažnju na sebe,ve? da kažem, jedno je kada ja uradim nešto iz moje glave i što sam video, a savim je drugo kada to uradi stu?no lice koje je u?ilo zanat i koji poznaje svoj posao..Povrede se su itekako velike!!...Mojim majstorima su se dešavale koji su oštra?i 40 godina, i koji imaju ogrmmong iskustva i sertifakt i priznati su od strane grada i svojih mastora kod kojih su u?ili...Ja nikom ne branim da oštri kako ho?e, samo sam želeo da skrenem pažnju na neke ?injenice .jedno je raditi amaterski ( što poštujem) , a drugo je profesionalno...I moj deda je ošrio noževe kao i deda doti?nog godpodina ali to je nešto drugo..Zanat se nemože izu?iti bez majatora, ili u najmanju ruku nekog obu?uneg lica kao i svaki pasao...toliko...još nešto kratko..i ja sam po?injao da radim ,doduše davno, sa šmirglama, pa moj majstor nije hteo da razgovra samnom,i rekao mi je"... ili ?eš da u?iš profesinoln...
 • odgovor za kuvare  - re: Oštrenje noževa
  Evo jednog rešenja za kuvare kako da održavaju svoje noževe oštrim nakon oštrenja kod oštra?a.Traja?e im mnogo duže nego što je to do sada bio slu?aj.Nabavite jedno tocilo sa dva kamena.Razume se ima izlaz osovina na oba kraja. Osovina je u motoru.Skinite ta tocila- netrbaju Vam.Na jendom stavite srednje tvdi filc.Na drugom kraju isti takav ( mada može i mekan ali ne previše ( mekan, taman da osetite da nož legne na filc..).Imate brus fini za oštenje.Na njemu ( ako je potrebno, izvucite žicu).U 90% slu?ajeva to uradite masatom.Posle toga na filcu tvdom stavite malo gove?eg loja ako ga imate ,ako ne dobro je i mergarin tvrd za kola?e! ( ne mekan).Kada pustite motor da radi na filcu nanesite namažite malo sa margarinom ili gove?em lojem.Naslonite nož i vucite u jendu pa u drugu stranu, polako da osetite da nož legne na tocilo.Tako ?ete izravnati žicu i bi?ete te zapanjeni rezulattima.Slu?aj 2.Ako ste izvukli žicu ( nož mora biti 15 spepeni od ugla koji na kom je oštren kod oštra?a! n...
 • odgovor za kuvare  - re: re: Oštrenje noževa
  odgovor za kuvare napisao:
  Evo jednog rešenja za kuvare kako da održavaju svoje noževe oštrim nakon oštrenja kod oštra?a.Traja?e im mnogo duže nego što je to do sada bio slu?aj.Nabavite jedno tocilo sa dva kamena.Razume se ima izlaz osovina na oba kraja. Osovina je u motoru.Skinite ta tocila- netrbaju Vam.Na jendom stavite srednje tvdi filc.Na drugom kraju isti takav ( mada može i mekan ali ne previše ( mekan, taman da osetite da nož legne na filc..).Imate brus fini za oštenje.Na njemu ( ako je potrebno, izvucite žicu).U 90% slu?ajeva to uradite masatom.Posle toga na filcu tvdom stavite malo gove?eg loja ako ga imate ,ako ne dobro je i mergarin tvrd za kola?e! ( ne mekan).Kada pustite motor da radi na filcu nanesite namažite malo sa margarinom ili gove?em lojem.Naslonite nož i vucite u jendu pa u drugu stranu, polako da osetite da nož legne na tocilo.Tako ?ete izravnati žicu i bi?ete te zapanjeni rezulattima.Slu?aj 2.Ako ste izvukli žicu ( nož mora biti 15 spepeni od ugla koji na ko...
 • Anoniman  - re: re: Oštrenje noževa
  odgovor za kuvare napisao:
  Evo jednog rešenja za kuvare kako da održavaju svoje noževe oštrim nakon oštrenja kod oštra?a.Traja?e im mnogo duže nego što je to do sada bio slu?aj.Nabavite jedno tocilo sa dva kamena.Razume se ima izlaz osovina na oba kraja. Osovina je u motoru.Skinite ta tocila- netrbaju Vam.Na jendom stavite srednje tvdi filc.Na drugom kraju isti takav ( mada može i mekan ali ne previše ( mekan, taman da osetite da nož legne na filc..).Imate brus fini za oštenje.Na njemu ( ako je potrebno, izvucite žicu).U 90% slu?ajeva to uradite masatom.Posle toga na filcu tvdom stavite malo gove?eg loja ako ga imate ,ako ne dobro je i mergarin tvrd za kola?e! ( ne mekan).Kada pustite motor da radi na filcu nanesite namažite malo sa margarinom ili gove?em lojem.Naslonite nož i vucite u jendu pa u drugu stranu, polako da osetite da nož legne na tocilo.Tako ?ete izravnati žicu i bi?ete te zapanjeni rezulattima.Slu?aj 2.Ako ste izvukli žicu ( nož mora biti 15 spepeni od ugla koji na ko...
 • MC-Regular
  Pošto sam radim noževe, rekreativno, a i op?enito kuhinjske, tražio sam po netu kako da ih naoštrim i naišao sam na ovaj forum i saznao donekle što mi treba, tj ve?inu stvari. Gore u navedenom ?lanku sam pro?itao da se za oštrenje može koristiti kamen "doma?e" proizvodnje koji se može na?i na obalama rijeka i jezera, a pošto ih nema nigdje u mojoj blizini zanima me da li se može koristiti plo?asti kamen za fasadu (unutarnju, vanjsku), za podove i takve stvari kojeg imam kod ku?e. On je ve? s jedne strane obra?en koja mi treba za korištenje, a kako je rezan cirkularom (kružnom pilom), dali ga trebam pobrusiti jer je grublji? Zamolio bih vas da mi odgovorite jer mi potrebno, htio bih imati nože koji su oštri. Hvala
 • milan oštra?  - odogovor za gospodina koji se bavi oštrenjem rekst
  Ako radiš ru?no, nisi naveo , ali predpostavljam.možeš koristiti, ali ne?eš biti zadovoljan rezultatima jer taj kamen nema abrazivnost tj.mo? skidanja materijala koja tebi treba.On nije namenjen za to , razika je u koli?ini, kvantitativnom sastavu maerijala od kojih je on napravljen.Bolje kupi fini brus( što finiji), i malo grublji stavi ih u vodi neka odstoje 10 minuta pa na peškiru ih stavi (naravno na ravnoj površini) i sa njima radi.Ako radiš mašinski onda je to druga pri?a i ako te i to bude zanimalo rado ?u ti objasniti i to.pozdradav.
 • MC-Regular
  Zna?i ove mogu baciti i nastaviti tražiti bruseve po netu. Hvala na informacijama
 • Perkone  - Za autora teksta
  Ako ostrimo neki prosecan noz 10-50e i pod prstima ga osetimo da ima neku ostrinu i da kazemo da je to osrednje naostreno, kolko ce trebati vremena da se taj noz naostri do brijanje dlaka sa ruke ili da ga povucemo preko papira i da prodje kroz njega? Pitam iz razloga sto vi ovde spominjete par sati a ja sam posle 10-15min odustao od ostrenja jer sam mislio da ne radim ispravno.
  Imam kuhinjski ostrac, gde se nalaze 3 kolutica sa leve i desne strane a secivo se stavi izmedju gde zalegne pod nekim malim uglom pa se noz povlaci u nazad, gde vrsim nekim srednjim pritiskom. Tako kao i naostrim donekle ali i dalje to nije to.
  Takodje imam i brusni kamen sa 2 rezlicite povrsine. Secivo postavim od mene i povlacim ga uz kamen ka sebi, zatim ga zarotiram pa od sebe. Takodje kvasim i ispriram posle svakih par povlacenja kamen. Trudim se da bude sto manji ugao. I sa njim nisam zadovoljan kako ga naostrim.

  Molim za savete neke.
 • Ivan
  Ti oštra?i za provla?enje napravljeni su od tvrdog metala koji skida previše metala s noža i takvim oštrenjem ne postižu se adekvatni rezultati, osim ako ne volite svoje noževe onda možete s njima oštriti. Tu vrstu oštra?a ja prezirem. Imate ovdje u komentarima raznih preporuka za kamenje i ostalo, zna?i na Vama je da investirate malo vremena i pro?itate iste. Osim toga youtube je pun dobrih video snimaka za oštrenje, preporu?ujem kanal jednog izvjesnog gospodina iz Japana, a ime mu je virtuovice. On oštri isklju?ivo sa kamenjem i ima izvanredne rezultate. Pozdrav
 • milan
  jel mozda neko zna na koji nacin i sa cim se ostre laserski naostreni nozevi?
 • milan
  da budem precizniji nozevi su lovacki marke Mora i Martini jos uvek su ostri,ali ne brijaju kao kad su bili novi.Od ostraca imam dva brusa(stapa)Lanski i dijamantsku turpiju viktorinox,da li je pametno probati sa ovim ili postoji nesto bolje?
 • Dalibor  - re: oštrenje
  Poštovani
  Molim vas za savjet kako je najbolje sam izraditi stroj za oštrenje noževa? I koji bi preporu?ili od profi strojeva za kupit?

 • Ojiz
  Gdje se mogu nabaviti kvalitetni dijamantski brusovi za oštrenje kružnih vidija pila?
 • Anoniman
  KAKO SE OSTRE NOZEVI ZA MASINU ZA SISANJE HVALA POZZ
 • VID  - PREGORI MI NOŽ KAD KA OSTRIM
  Iako stalno prije brušenja i poslije stavljao ostrocu noža u vodu,nekako mi nož pocrni pregori.Istina noževi su tanki i nisu Bogzna neka marka.
 • Anoniman
  mašine za oštrenje
 • Anoniman  - re: re: Oštrenje noževa
  IVAN napisao:
  sve vrste brusova, ravnih, kružnih i špicastih (za nazubljene alate), metalnih i dijamantskih turpija itd. Raznovrsna ponuda kamenja i dijamantskih oštra?a omogu?uje svakome da na?e ono što mu treba. Nude i profesionalne mašine za oštrenje alata firme Tormek, ali im je cijena paprena 300-500€. Na toj stranici imaju i razna ulja i paste kao i sapuni za poliranja, drža?i kamena, Japanske sinteti?ke vodene kamene za oštrenje, prirodno kamenje dijamantske blokove za oštrenje, razne blokove za ravnanje brusova (nisu betonski ;o) ) Ja sam sebi radi testa naru?io jedan japanski kamen granulacije 1000/3000 kojim nož (?ak i skalpele) mogu naoštriti do savršenstva. Dobar test oštrine noža je naravno staro dobro brijanje ruke, ali pošto nakon desetak testova nemam šta više obrijat morao sam na?i druge na?ine. Opet dobri stari papir nije loš metod, pa onda paradajz (ako nož rasije?e paradajz samo svojom težinom bez gnje?enja onda je oštrenje uspjelo), a moj omiljeni test je sa nokt...
 • Anoniman  - re:
  GORAN napisao:
  NAZOVI NA
  IVAN napisao:
  sve vrste brusova, ravnih, kružnih i špicastih (za nazubljene alate), metalnih i dijamantskih turpija itd. Raznovrsna ponuda kamenja i dijamantskih oštra?a omogu?uje svakome da na?e ono što mu treba. Nude i profesionalne mašine za oštrenje alata firme Tormek, ali im je cijena paprena 300-500€. Na toj stranici imaju i razna ulja i paste kao i sapuni za poliranja, drža?i kamena, Japanske sinteti?ke vodene kamene za oštrenje, prirodno kamenje dijamantske blokove za oštrenje, razne blokove za ravnanje brusova (nisu betonski ;o) ) Ja sam sebi radi testa naru?io jedan japanski kamen granulacije 1000/3000 kojim nož (?ak i skalpele) mogu naoštriti do savršenstva. Dobar test oštrine noža je naravno staro dobro brijanje ruke, ali pošto nakon desetak testova nemam šta više obrijat morao sam na?i druge na?ine. Opet dobri stari papir nije loš metod, pa onda paradajz (ako nož rasije?e paradajz samo svojom težinom bez gnje?enja onda je oštrenje uspjelo), a moj...
 • Anoniman  - re: oštrenje
  milan napisao:
  Zdravo svima! Milan oštra? ovde...Pažljivo sam pro?itao tekst koji su napisali kuvar i mesar.Kao što znate ja se bavim profesionalno oštrenjem i ostavio sam dva broja tel.na kojima me možete na?i.Ho?u kuvaru i mesaru da kažem nešto...
  Mašine koje ste gledali za oštrenje su daleko od profesionalnih.Profesionalne mašine se prave po narudzbini ili koštaju oko 1200evra.Da bi ste naoštrili skupe kuhinjske i mesarske noževe potrebno, odnosno da ih vratite u fabri?ko stanje potrebno je mnogo toga.Ja ih prolazim na 5-7 nivoa i pa i više. Postoje speciajlan tocila za gla?anje (poliranje je nešto drugo), koja nemate nigde da kupite ,a koja se prave i specijalne smese koje se nanose.Drugo, povrede koje mogu nastati su vrlo ozbiljne, po?ev od toga da Vam se nož okrene i zabije u stomak, ili da Vam izleti iz ruku i ostanete bez prstiju...Mi oštra?i, koji se profesionalno bavimo tim , smo iskusili na svojoj koži šta to zna?i!Postoji poseban na?in na koji se drži nož kada se radi ošt...
 • Anoniman
  bravo milane ti si pravi meštar
 • Anoniman  - re: nož
  doktor napisao:
  pa slavonac nitko ti to ne?o precizno objasniti,niti pokazati uvjek postoje nekakve male tajne do kojih se teško dolazi.ja oštrim 10 god.i poliram itd..mogu ti pokazati i slikeako te zanima ,odakle si.moj e-mail. dok73@net.hr javi se.
 • Anoniman  - re:
  katica lisul napisao:
  gde moze da se kupi masina za ostrenje makaze sa mikro zupcima i profesionalne makaze
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting