Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Potovani ?itaoci, Sva izdanja magazina ZRNO moete ?itati u digitalnom izdanju po cijeni od 1 eura. Dovoljno je da se registrujete, platite karticom ili PayPal ra?unom i snimite digitalno izdanje magazina na Va kompjuter.
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 14 
Home Pitolji / revolveri Pitolji RAZVOJ REVOLVERA - REVOLVERI KOLT

RAZVOJ REVOLVERA - REVOLVERI KOLT

Danas nije rijetkost da se prezime Amerikanca Samuela Colta koristi kao sinonim za svaki revolver, a razlog je nezaobilazna uloga koju je u razvoju revolvera odigrao ovaj konstruktor i proizvo?a?. Sa obzirom na to da je Colt prvi koji je revolver uveo u masovnu vojnu i civilnu upotrebu, te da se razni modeli njegovih revolvera kontinuirano proizvode od 1836. do danas, dovoljan je razlog da zasluuju posebnu prezentaciju. Autor: Fadil Nurki?

Za pojavu prvih masovnije koritenih revolvera stekli su se uslovi tek u prvoj polovici XIX vijeka, odnosno nakon to su umjesto kremenom, za paljenje baruta upotrebljene inicijalne smjese upakovane u metalnu kapicu. Semuel Colt (ro?en u Hartfordu), je o?ito, uo?ivi sve kvalitete inicijalnih kapisli, te da bi njihova upotreba u viemetnom oruju zna?ila veliki napredak, po?etkom tridesetih godina, pribavivi po?etni kapital, odlu?io da izradi prvi revolver na kapislu. Kako sam nije imao iskustva u izradi oruja, ve? samo drvene modele, odlazi kod drugih iskusnih pukara, koji mu izra?uju prve revolvere. Me?utim, zbog nepoznavanja osobina kapisle prvo oruje se raspalo, jer bubanj revolvera nije imao pregrade izme?u kapisli, pa je kod opaljenja prve kapisle dolo do prenosa varnice na druge kapisle.

Na novom revolveru ura?ene su odgovaraju?e pregrade, ?ime je postao pouzdaniji od onog prvoga. Na osnovu njega izra?uje nekoliko primjeraka sa kojima 1835. putuje u Francusku i Englesku i patentira ih. Idu?e godine vra?a se u Ameriku i ponovno patentom zati?uje proizvodnju revolvera. Iste godine uspijeva da u Patersonu-New Jersey otvori fabriku Patent Arms Manufacturing Company za proizvodnju revolvera, nazvanih Colt Paterson. Revolveri su ra?eni sa SA na?inom okidanja, sa doboem od pet metaka i u nekoliko verzija.

Dakle, ra?eni su u rasponu kalibra od .28 do .40 i duinom cijevi od 63 do 190 mm. Obara?a se nije vidjela, odnosno iz rama je izlazila samo kada bi udara? bio doveden u zadnji poloaj. Od 1839. godine oruje ispod cijevi dobija integrisanu ipku za potiskivanje olovnih zrna u komoru doboa, ?ime je ubrzan postupak punjenja. Za punjenje je trebalo u prednji dio komore nasuti barut, staviti olovno zrno, preko kojeg je obavezno trebalo staviti zatitni premaz, i na kraju staviti inicijalne kapisle na njihova leita. U slu?aju da zatitni premaz nije bio stavljen preko zrna, pri opaljenju gasovi su se odbijali i palili barut u susjednim komorama, to je moglo imati tragi?an ishod. Ina?e, ovi revolveri nisu donijeli posebnu popularnost Koltu, i u svim izvedbama do 1842. godine kada je zatvorena fabrika proizvedeno ih je negdje oko 6000. Njihov izumitelj, sa dosta uspjeha posve?uje se novim izumima - podmorskim minama.

Prelazni modeli

Bolja vremena za Kolta nastupit ?e tek poslije 1846. godine, nakon to se udruio sa teksakim renderom Samuelom Walkerom. Walker je iskoristio svoje ime i reputaciju ste?enu u borbama sa Indijancima. Navodno, uspjelo mu je da samo u jednoj borbi iz Colt Patersona pogodi 33 Indijanaca. Izgleda da su njegovo miljenje uzimali dovoljno ozbiljno jer je 1846. godine uspio da ubijedi ameri?kog predsjednika i ministra odbrane da kupe Koltove revolvere.

Istovremeno Kolt se posvetio pojednostavljenju i poboljanju oruja, te dogovara proizvodnju kod pukara Elija Vitnija u Whitneyvillu - Connecticutu. Novi revolver nazvan Colt Walker imao je kalibar .44 i estometni bubanj, novu obara?u koja je virila iz rame, te je dobila branik. Cijev je imala duinu od 9 in?a (228 mm), a teina oruja iznosila je ?itavih 2 kg. Revolver je ispaljivao zrna mase 9 grama sa po?etnom brzinom od oko 325 m/s, to je postizano zahvaljuju?i barutnom punjenju od 3,9 grama.

Postignuti uspjeh sa ovim modelom omogu?io je Koltu da se ve? 1848. godine osamostali i otvori vlastitu fabriku u Hartfordu - Connecticut, a njen novi proizvod predstavljali su revolveri Colt Dragon (verzija Walkera) - kra?i revolveri namijenjeni konjici. Kao takav uspjeno je koriten u ameri?koj i engleskoj vojsci, a ra?ene su i civilne verzije, manjeg kalibra.

Ipak, pravi komercijalni uspjeh Kolt je postigao sa modelom iz 1851. godine (poznat kao Colt Navy ili Mornari?ki). Kalibar je smanjen na .36, a oruje je u odnosu na prethodne modele dobilo efikasniju bravu doboa, namijenjenu njegovom fiksiranju u trenutku opaljenja. Osim na civilnom ameri?kom tritu, prihva?en je i od strane engleske mornarice, te je u Londonu Kolt otvorio fabriku za njegovu proizvodnju.

Koliko su Koltovi stvarno bili popularni na ameri?kom Divljem zapadu moda najbolje govori podatak da su ih nosili neki od najpoznatijih revolveraa tog doba. Izme?u ostalih koristili su ih Divlji Bil Hikok i Dok Holidej. Koliko su povjerenja imali u njih najbolje govori podatak da su kasnije kada su ve? masovno uvedeni revolveri na sjedinjeni metak, ovi pustolovi ostali istima vjerni tako to su ih preradili na sjedinjeni metak.

Model Army

Poslije ovih modela 1860. godine ameri?ka armija prihvata novi koltov revolver Model Army 1860, kalibra .44 ?ija se konstrukcija temeljila na prethodnim modelima, ali je zbog manjih dimenzija i mase bio daleko prakti?niji za vojnu upotrebu. Kao opcija za ovaj revolver izra?ivan je i demontani kundak, patentiran 1859. godine za mornari?ki revolver. U narednim godinama ovaj revolver je masovno koriten od strane ameri?ke armije, te je proizveden u koli?ini od oko 200.000 primjeraka. Samo prve dvije godine gra?anskog rata (1861-65) za vojsku Unije isporu?eno je preko 107.000 primjeraka, a kopiran je i od strane snaga Konfederacije.

Na osnovu njega izra?en je i Model Polis iz 1861. godine, sa petometnim doboem kalibra .36, jo laganiji i sa uo?ljivim olakanjima na dobou. Naravno, oba ova modela uveliko su koriteni i od civila, koji su u vrijeme njihove proizvodnje krstarili ameri?kim divljim zapadom. Kao i prethodno opisani mornari?ki i ovi modeli koristili su polusjedinjeni metak to je u odnosu na prvobitno punjenje sa potpuno odvojenim komponentama (zrno, barut, kapisla) znatno ubrzalo punjenje.

Dakle, krajem pedesetih godina, masovno je u upotrebu uveden polusjedinjeni metak, kod kojeg su zrno i barut bili upakovani u papirni omota?, i tako postavljani u komoru, dok je kapisla i dalje bila odvojena i postavljala se na prvobitan na?in. Tako?er, i Model Army kasnije je masovno konvertovan na sjedinjenu municiju. U tu svrhu prera?eni primjerci prepoznatljivi su po novim doboima i poluzi za izbijanje ?ahura, smjetenoj ispod cijevi, identi?no onoj na kasnije nastalom modelu iz 1873. godine.

Colt 1873 Mirotvorac

Uprkos postignutom uspjehu, popularnost Colta po?ela je da opada ezdesetih godina XIX vijeka nakon to je u upotrebu masovno uvedena potpuno sjedinjena metalna municija, a njene prednosti u odnosu na kapislare postale isuvie uo?ljive. U Koltu su dugo odbijali da prihvate ovu novinu, a kada su postali svjesni koliko kaskaju, nisu mogli da proizvodu revolver na sjedinjeni metak iz razloga to je jedino firma Smith & Wesson posjedovala patentno pravo na proizvodnju revolvera sa sjedinjenim metkom, punjenim sa zadnje strane. Ovo pravo isteklo im je tek 1869. godine, a zahvaljuju?i potezima drugih proizvo?a?a, dravni kongres je donio odluku da im se uskrati pravo na produenje istoga patenta.

U Colta su reagovali munjevito konstruiu?i novi revolver, koji pobje?uje na izboru slubenog revolvera za vojsku SAD-a i uvedi se u naoruanje kao Colt Model 1873. Novi revolver je imao monolitni ram, estometni dobo kalibra .45 Long Colt (sa ?ahurom duine 32 mm), te i dalje SA na?in rada. Dobo je punjen pojedina?no, tako to bi se otvorila vrata na desnoj strani rama, i rotiraju?i dobo komoru po komoru dovodio za punjenje. Za pranjenje doboa tako?er je trebalo otvoriti ova vrataca, a potom ?ahuru izbiti ipkom ispod cijevi. Za izbijanje druge ?ahure trebalo je ipku vratiti naprijed, ponovno zarotirati dobo i ponovno udariti ipkom.

Kao takvo ovo oruje ?e decenijima ostati u naoruanju vojske, a masovno je koriten i od strane civila sa obje strane zakona. U tom vremenu u Americi se smatralo da sigurnost i mir gra?aninu jedino moe osigurati pouzdano oruje, a kako se Colt 1873 ubrzo pokazao kao takav dobio je naziv Peacemaker-mirotvorac. Uz kra?e prekide i manje izmjene mirotvorac se i danas nalazi u proizvodnom programu kako firme Colt, tako i dugih proizvo?a?a. Njegove dananje replike uglavnom se razlikuju po tome to je ve?a panja posve?ena sigurnosti pri rukovanju. Npr. kod nekih proizvo?a?a udarna igla vie ne predstavlja sastavni dio udara?a ve? je plasirana kao zaseban dio u ramu, a ugra?ena je i poluga koja iglu blokira sve dok udara? nije postavljen u krajnji zapeti poloaj. Time se eliminie mogu?nost da oruje opali kod ispadanja i u sli?nim situacijama. Ina?e, u prvobitnoj vojnoj verziji revolver se proizvodio sa duinom cijevi od 19 cm (konji?ki), i sa duinom od 14 cm (artiljerijski), dok je civilna verzija imala duinu cijevi od 12 cm.

Po posebnoj narudbi i naravno vioj cijeni isporu?ivani su i revolveri duih i kra?ih cijevi. Jedan takav mirotvorac sa cijevi od 305 mm nazvan Bantlajn specijal postao je nevjerovatno popularan, za to je zasluan njegov vlasnik Vajat Erp, poznati pustolov i erif sa divljeg zapada. Pored toga ponuda je proirena na iroku paletu kalibara, (?itavih 32), ?ime su zadovoljene potrebe najraznovrsnijih korisnika. Pored kalibra .45 Colt koji je i dalje ostao dominantan, dodatnu popularnost stekao je i u kalibru .44-40 (11,18x 33).

U istom kalibru ra?ene su i Vin?esterove puke sa polunim sistemom, Model 1873. ?ime je vlasniku omogu?eno da za kratko i dugo oruje koristi istu municiju, odnosno znatno mu umanjilo problem po pitanju nabavke municije.

Autor: Fadil Nurki?

www.zrno.ba

Komentari (9)
 • posejdon  - ramovi revolvera
  POSTOVANA GOSPODO:
  BI VAS YAMOLIO PO MOGUCNOSTI DA MI ODGOVORITE U OVA PITANJA JER NE MOGI NIGDE NACI ODGOVOR????
  1. STA SU RAMOVI REVOLVERA K,J,N,X.....
  2. I NA OSNOVU CEGA SE DELE POMENUTI RAMOVI REVOLVER???????

  PUNO BIH VAS ZAHVALIO DA MI DATE ODGOVOR NA OVO PITANJE

 • Anoniman  - Ramovi
  Veli?ine ramova se ozna?avaju sa K, N itd. Manji kalibar manji ram, ve?i kalibar ve?i ram revolvera.
 • posejdon  - ramovi
  GOSPODINE NEMOJTE DA DAJETE BILO KAKAV ODGOVOR AKO ZA TO JOS NISTE U STANJU DA OBJASNITE.
  CITAJTE PZLJIVO
  1. ZASTO SE ZOVU RAMOVI K,J,N,X ??????
  2. I NA OSNOVU CEGA SE DELE NA POMENUTE??????
  JER VECINA NE ZNAMO ZASTO SE TI RAMOVI TAKO SE DELE I STA JE OSNOVA TE PODJELE??????

  P.S. AKO VI TVRDITE DA SE DELE NA OSNOVU KALIBRA RECITE NA PRIMENR ,45 JE RAM X ILI SLICNO. ALI ZA TO DAJTE OBRAZLOZENJE.

  BAM, BAM.
 • Anoniman
  Proizvo?a? S&W koristi slova da ozna?i veli?inu rama kod revolvera. Prvi na tritu se pojavio "I" okvir, i bio je predstavljen sa S & W Model 32 (32 HE First Model) 1896. godine. To je tipi?ni okvir za veli?ine kalibra .32 i za 6 metaka. Ti se vie ne proizvode, ali uvo?enjem novog kalibra .38 Special, I-ram je uve?an i proiren da prihvati ve?u municiju i nastao je "J" ram. Koristi se i danas jer je jo uvijek popularan za back up i skriveno noenje revolvera. Zna?i J ram pet metaka .38 Spl. "K" ram je klasi?ni revolver 20. stolje?a. Predstavljen je 1899. g. s prvim S&W 38 Hand Ejector, poznat kao .38 Military and Police (38 M&P). Model K rama postao je osnova za najpopularnije policijske revolvere ovog stolje?a. K ram za est metaka 38 Special. Velik "N" okvir je uveden 1908. godine za poznati S&W Triplelock 44 revolver. On je postao osnova za S & W magnum modele u kalibru 44 Magnum i mogao bi se smatrati tipi?nim ramom za kalibre 44 i 45 sa 6 meta...
 • Anoniman
  S&W Triplelock 44 revolver je postao osnova za S & W 44 Magnum seriju revolvera i mogao bi se smatrati tipi?nim ramom za kalibre 44 i 45 sa 6 metaka. Oznaka M je koritena samo za .22 Ladysmith revolver sa 7 metak s po?etka 20. stolje?a.
 • Anoniman
  Zaboravih
  X ram 5 metaka 500 S&W Magnum
 • Anoniman
  "L"-ram revolvera je predstavljen 1980. godine sa ?etiri modela revolvera S&W u kalibru .357 magnum - 581, 681, 586 i 686.
 • hehehehe
  idi na google slike i ukucaj ram revolvera :)
 • Anoniman
  koja je cjena jednog polovnog pitolja ali u jako loem stanju marka crnogorski kolt mirotvorac
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting